Cel pożyczek dla firm:

Weksle Inwestycyjne Funduszu Hipotecznego Yanok mają funkcję kredytową. Fundusz zbywając weksel używa pieniędzy do profesjonalnego udzielania pożyczek zabezpieczonych między innymi hipoteką na nieruchomości wartej co najmniej dwukrotnie więcej niż pożyczka (LTV max 50%). To zapewnia bezpieczeństwo Inwestorom Wekslowym.

Inwestor Wekslowy uzyskuje papier wartościowy przynoszący mu stały dochód i bezpieczny zwrot inwestycji

PROCEDURA NABYCIA
  1. Inwestor w zakładce "dostępne weksle" zaznacza rodzaj weksla i ich ilość.
  2. Zaznacza pola dotyczące sposobu dostarczenia weksli oraz podaje obowiązkowo adres mailowy i opcjonalnie numer telefonu.
  3. W ten sposób stworzone zapytanie wysyła drogą mailową, przez naciśnięcie na pole „ wyślij”.
  4. Fundusz sprawdza prawidłowość złożonego zapytania i aktualnego zapotrzebowania na pieniądze. Uwaga: złożenie zapytanie nie zobowiązuje Funduszu automatycznie do transakcji sprzedaży Weksli.
  5. Po pozytywnej weryfikacji, Fundusz wysyła maila z podsumowaniem zamówienia i Arkuszem Danych Osobowych do wypełnienia wraz ze zgodami na gromadzenie i przetwarzanie danych oraz numerem rachunku bankowego Inwestora, na który Fundusz będzie wysyłał pieniądze za Weksle w poszczególnych okresach.
  6. Podsumowanie zamówienia zawiera: ilość i rodzaj weksli, sumę ich wartości nominalnej z wyliczeniem kwoty do zapłaty po dyskoncie i wskazaniem konta bankowego. Dodatkową pozycją jest wartość dyskonta wszystkich weksli i ( dla osób fizycznych) wyliczony od niej podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Kwotę tę Fundusz pobiera z góry, jako płatnik podatku Inwestora i przechowuje na odrębnym rachunku bankowym.
  7. Po zapłacie (wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy) i po wpłynięciu maila zwrotnego z uzupełnionym Arkuszem Danych, Fundusz wypełnia weksle i dostarcza je Inwestorowi w sposób zgodny z zamówieniem. W przypadku zastosowania depozytu, Inwestor otrzymuje Certyfikat Depozytowy.
CO INWESTOR OTRZYMUJE

Inwestor nabywa Weksle wypełnione, imienne i numerowane. Każdy Weksel jest wypełniony co do kwoty i daty zapłaty. I tak na przykład marketingowe określenie „Inwestycja Wekslowa o nominale 10 000 zł, 3 letnia, z odsetkami w wysokości 8% w skali roku płatne co kwartał, płatnego w dacie trzy lata po dacie jego wystawienia” to weksel na kwotę nominalną 12 400 zł. Co kwartał Inwestor otrzyma częściowy wykup weksla w kwocie 200 zł, a w ostatnim kwartale 10 200 zł. Daty są oznaczone dniami kalendarzowymi. Płatności następują wyłącznie w drodze przelewu bankowego. Aby Fundusz mógł dokonać wypłaty wykupu częściowego lub całkowitego, weksel musi być dostarczony do siedziby Funduszu (jeśli nie pozostaje w depozycie).

Tekst ustawy Prawo wekslowe dostępny tu.