Regulamin nabywania Weksli Inwestycyjnych

§1

Definicje, słowniczek pojęć

 1. Regulamin - Niniejszy Regulamin zakupu Weksli Inwestycyjnych Funduszu Hipotecznego Yanok udostępniony jest w domenie publicznej w sieci Internet pod adresem: weksleinwestycyjne.pl.
 2. Fundusz lub Fundusz Hipoteczny Yanok - Wystawca weksli będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572270 posługująca się numerami NIP 6762492217 oraz REGON 362286875 o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł opłaconym gotówką z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 10/2A/M, 31-124 Kraków.
 3. Remitent - Nabywca weksla, inwestor wekslowy
 4. Prawo wekslowe - Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936r. - prawo wekslowe. Tekst ustawy prawo wekslowe dostępny tu.
 5. ul. Dolnych Młynów 10/2A/M Weksel Inwestycyjny - Weksel własny wystawiony przez Fundusz Hipoteczny Yanok Sp. z o. o.
 6. Suma wekslowa - Kwota wyrażona w złotych do spłaty, którą Fundusz jako Wystawca bezwarunkowo zobowiązuje się zapłacić
 7. Dyskonto - Różnica między sumą wekslową a ceną weksla. Stanowi dochód Inwestora Wekslowego.
 8. Cena weksla - Wartość, po jakiej Inwestor nabywa weksel, która jest liczona, jako różnica sumy wekslowej i dyskonta.
 9. Stosunek wekslowy - Wynikający z Prawa Wekslowego stosunek zobowiązaniowy nawiązany między Wystawcą a Remitentem (Inwestorem Wekslowym) wskutek nabycia Weksla Inwestycyjnego. Stosunek ten wygasa z chwilą wykupu weksla przez Wystawcę i zwrocie weksla.
 10. Certyfikat depozytowy - Świadectwo potwierdzające złożenie do przechowania przez Fundusz nabytego weksla (weksli) wraz z poleceniem przedstawiania weksli do wykupu oraz wpisywania wpłaconej części weksla na jego odwrocie.
 11. Depozyt - Zobowiązanie Funduszu do bezpiecznego przechowywania zdeponowanych weksli przedstawienia do częściowego i ostatecznego wykupu oraz dokonywania odpowiednich wpisów po częściowym wykupie. Odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie dokumentu weksla spada na Fundusz. Usługa ta nie jest usługą depozytu papierów wartościowych opisanej w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

§2

Procedura nabywania weksli

 1. Inwestor składa zapytanie ofertowe o możliwość nabycia Weksli Inwestycyjnych poprzez stronę weksleinwestycyjne.pl
 2. Fundusz składa ofertę Inwestorowi jedynie po analizie aktualnego zapotrzebowania na pieniądze.
 3. Oferta jest wysyłana do Inwestora w drodze zwrotnej korespondencji mailowej pod wskazany adres, bądź wydawana na papierze w kontakcie bezpośrednim.
 4. Oferta zawiera weksle odpowiednich nominałów, okresów wykupu, okresów częściowego wykupu weksla przed terminem, wysokości wypłat częściowych tytułem wcześniejszego wykupu i sumy wekslowej każdego z nich, sposobu dostarczenia weksli i ich przechowywania oraz arkusz danych osobowych wraz ze zgodami na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz kwotą należnego podatku od dochodów kapitałowych do zapłaty z góry.
 5. Nabycie skutkujące nawiązaniem stosunku wekslowego następuje poprzez odesłanie mailem (lub dostarczenie do Funduszu dokumentu papierowego) wypełnionego i podpisanego arkusza danych osobowych wraz z zgodami i po zapłacie sumy kwoty wskazanej na potwierdzeniu zamówienia.
 6. Wydanie weksli następuje według wskazania Inwestora poprzez jego odbiór osobisty, poprzez pozostawienie w siedzibie Funduszu lub drogą pocztową.

§3

Realizacja weksla

 1. Weksel musi być przedstawiony do wykupu Funduszowi tak w okresach ustalonych Terminów wcześniejszego wykupu weksla, jak przy wykupie całkowitym.
 2. Poza przypadkiem pozostawienia weksli w depozycie, Inwestor musi przedstawić weksel osobiście w siedzibie Funduszu.
 3. Częściowe spłaty weksla w okresach odsetkowych są opisywane na odwrocie weksla. W przypadku przedstawiania weksla do wykupu częściowego przez Inwestora, Fundusz wypłaca kolejne części w okresach odsetkowych pod warunkiem, że poprzednia wypłata jest opisana na wekslu.
 4. Wpłaty na nabycie Weksli Inwestycyjnych, jak również wypłaty wykupu częściowego i ostatecznego następują jedynie poprzez przelewy bankowe. Rachunek bankowy, na który inwestor otrzymuje kwoty wykupu jest wskazany w arkuszu danych osobowych. W przypadku zmiany rachunku, inwestor jest zobowiązany zawiadomić o tym Fundusz, na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni roboczych przed terminem częściowego lub całkowitego wykupu.
 5. Inwestor otrzymuje kwotę całościowego lub częściowego wykupu jedynie w drodze przelewu na rachunek bankowy.
 6. W przypadku, gdy okres wykupu weksla przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Fundusz ustala datę na pierwszy dzień po dniu wolnym.

§4

Dane osobowe

 1. Fundusz gromadzi oraz przetwarza dane osobowe w celu realizacji stosunków wekslowych oraz dla celów reklamowych.
 2. Cele reklamowe obejmuje tak składanie ofert Funduszu i podmiotów z nim związanych, jak również przekazywanie informacji o sytuacji gospodarczej Funduszu umożliwiając w ten sposób dokonanie oceny wiarygodności Funduszu przez Inwestorów.
 3. Administratorem danych osobowych jest Fundusz. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych administrator dokonuje z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów prawnych.
 4. Inwestor ma prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie danych osobowych Inwestora w trakcie trwania Stosunku Wekslowego uniemożliwi Funduszowi realizacje wykupów Weksla.