Szczegóły oceniania wniosku pożyczkowego

1. Rodzaje nieruchomości

Nieruchomości, których Fundusz nie akceptuje jako zabezpieczenie pożyczki to nieruchomości rolne i leśne, gdyż nie są one w wolnym obrocie rynkowym oraz nieruchomości nietypowe – trudno zbywalne.

Nie jest akceptowane przez Fundusz zabezpieczanie się na nieruchomościach mieszkalnych (mieszkanie, dom), które stanowią centrum życiowe osób. Przyczyny są dwie: pierwsza – ze względów etycznych - Fundusz nie chce mieć do czynienia z sytuacjami, gdzie kogoś pozbawiałoby się w postępowaniu egzekucyjnym „dachu na głową”, druga – egzekucja z nieruchomości, w której znajduje się centrum życiowe osób i całych rodzin jest niezwykle uciążliwa.

Najchętniej Fundusz zabezpiecza się na nieruchomościach komercyjnych, lub mieszkalnych będących drugim lub kolejnym mieszkaniem Pożyczkobiorcy. Niestety Tajemnica Przedsiębiorstwa wzorowana na tajemnicy bankowej oraz przepisy o ochronie danych nie pozwalają nam ujawniać danych pożyczkobiorców, ani numerów ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących zabezpieczenie pożyczek, co jest podstawą bezpieczeństwa Inwestorów. Niemniej Fundusz będzie starał ujawnić tyle ile się da, tak aby Inwestorzy mogli stwierdzić wiarygodność Funduszu i bezpieczeństwo swoich inwestycji w Weksle Inwestycyjne.

2. Procedury przy udzielaniu pożyczek

Fundusz udziela pożyczek tylko przedsiębiorcom. Fundusz Hipoteczny Yanok dokonuje oceny nieruchomości, która ma stać się zabezpieczeniem pożyczki pod kątem jej wartości i łatwości zbycia. Podstawowym elementem oceny wartości jest operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę według zasad ustalonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741) i przepisów wykonawczych. Fundusz stara się dokonywać wyceny biegłymi z własnej listy, a co najmniej weryfikować już istniejące operaty.

Jednym z elementów dokonania weryfikacji wartości nieruchomości jest posłużenie się autorskim programem udziałowca KRN Media sp z o.o., pod nazwą Raport Ofert Nieruchomości i Notowań (www.ronin24.pl). Jest to program oparty na bazie ponad 13 mln ofert nieruchomości z ostatnich 8 lat. Program ten jest oferowany m.in. rzeczoznawcom, bankom, funduszom inwestycyjnym, doradcom podatkowymi i biegłym rewidentom. Precyzyjne ustalenie wartości nieruchomości jest dlatego tak istotne, gdyż Fundusz udziela pożyczek maksymalnie do 50% wartości nieruchomości zabudowanej lub do 30% wartości nieruchomości niezabudowanej (LTV 50%, LTV 30%). Na tej podstawie spółka używa reklam „o co najmniej dwukrotnym zabezpieczeniu inwestycji pieniężnej”.

Kolejnym etapem jest ocena łatwości zbywania nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie; do tego służy druga funkcja wspomnianego programu RONIN wskazująca na aktywność rynku dla danego rodzaju nieruchomości w jej lokalizacji oraz uzyskanie „Opinii o Atrakcyjności” lokalnego pośrednika nieruchomości. Tak więc, aby Fundusz zaakceptował nieruchomość musi być dokonane sprawdzenie jej faktycznej wartości oraz musi być zapewnione jej szybkie zbycie na wypadek braku spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

Jako zabezpieczenie, Fundusz ustanawia hipotekę na nieruchomości w sytuacji, gdy dział IV Księgi Wieczystej jest wolny od wpisów. Oznacza to, że hipoteka Funduszu jest na pierwszym miejscu. Jest to bardzo trwałe zabezpieczenie, lecz w przypadku egzekucyjnego dochodzenia roszczeń jest powolne. Z tego powodu drugim zabezpieczeniem na wypadek braku spłaty jest niegasnące i nieodwołalne pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości. Wówczas, zwykle, sprzedaży dokonuje już wcześniej przygotowany pośrednik, który dokonywał „Oceny Atrakcyjności” i sporządził dokumentację zdjęciową oraz opis nieruchomości.

Przez cały czas trwania umowy pożyczki, nieruchomość jest ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych, wraz z cesją polisy na Fundusz.

Oprócz oceny samej nieruchomości Fundusz dokonuje oceny Pożyczkobiorcy. Mimo, że sama pożyczka jest udzielana na dowolny cel, Fundusz wymaga, aby cel ten był ujawniony. Wnioskodawca jest badany w BIK, BIG Info Monitor. Będąc podmiotem gospodarczym musi przedstawić Funduszowi swoje dane rejestracyjne oraz wyniki finansowe. Nierzadko zdarza się, że wnioskodawca jest w tzw. „pętli zadłużenia”, co po prostu oznacza, że udzielenie mu kolejnego finansowania w postaci naszej pożyczki, nie zmieni jego sytuacji. Takie wnioski są w sposób oczywisty odrzucane. Podobnie, Fundusz nie akceptuje wniosków, gdzie wnioskodawca planuje jakąś nową działalność, o której nie ma pojęcia (Fundusz nie finansuje „eksperymentów”).

3. Jakie przedsiębiorstwa i po co biorą pożyczkę hipoteczną w Funduszu Hipotecznym?

Przyczyny są różne, lecz można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza: przedsiębiorstwa mające dobrą kondycje potrzebują gotówki do dokonania szybkiej transakcji inwestycyjnej lub dokonania inwestycji. Jako przykład można wskazać przypadek pożyczkobiorcy - zespołu gabinetów stomatologicznych, który z pożyczki sfinansował zakup specjalistycznej aparatury oraz remont kolejnych pomieszczeń na dalsze gabinety. Dzięki temu znacznie zwiększył wartość sprzedaży swoich usług, a sprzęt specjalistyczny pozwolił mu zakontraktować kolejne usługi z NFZ.

Drugą grupą są przedsiębiorstwa, które prowadzą dobry biznes, lecz chwilowo popadły w kłopoty. Przykładem jest firma budowlana z kilkunastoletnim doświadczeniem, realizująca głównie prace wygrane głównie w ramach przetargów. Sukces sprawił, że firma ta wydatkowała dużo pieniędzy na inwestycje w postaci biurowca dla siebie i na wynajem. Niestety jeden z dużych zleceniodawców nie zapłacił naszemu wnioskodawcy za usługę, co skutkowało pojawieniem się zadłużenia wnioskodawcy w ZUS-ie oraz ostrzeżenie w dziale III księgi wieczystej o prowadzonej egzekucji. Firma miała sytuację patową, gdyż w tym stanie nie mogła zaciągnąć kredytu i nie mogła zbyć nieruchomości, jak również stanąć do przetargów.

W przypadku zadłużeń, Fundusz wypłaca pożyczkę kierując odpowiednią jej część do rąk wierzycieli ( w tym organów skarbowych lub egzekucyjnych) na podstawie wcześniej przygotowanych zaświadczeń tych wierzycieli, uzyskując w ten sposób wykreślenie wpisów działu IV bądź III Księgi Wieczystej.